Inschrijvingsgeld

 • Voor opleidingen binnen het studiegebied Algemene Vorming betaal je geen inschrijvingsgeld.

 • Voor de centra voor volwassenenonderwijs (CVO) bedraagt het inschrijvingsgeld € 1,50 per lestijd. Je kan het inschrijvingsgeld berekenen door het aantal lestijden van een module te vermenigvuldigen met € 1,50.

 • Je betaalt maximum € 300 per semester per gevolgde opleiding. 

Behalve het inschrijvingsgeld voor de opleiding kan er een bijdrage gevraagd worden voor het cursusmateriaal. Het cursusmateriaal wordt aangerekend tegen kostprijs. Voorafgaand aan de inschrijving dient het centrum jou op de hoogte te stellen van de kosten van het cursusmateriaal voor de gevolgde opleiding.

Vrijstelling van inschrijvingsgeld of verminderd inschrijvingsgeld

Sommige cursisten betalen een verminderd inschrijvingsgeld of zijn ervan vrijgesteld.

Volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld
 • alle cursisten in het studiegebied Algemene Vorming
 • alle cursisten met een inkomen via maatschappelijke dienstverlening of een leefloon of die ten laste zijn van één van deze categorieën
 • asielzoekers die materiële hulp genieten
 • gedetineerden die in één van de Belgische strafinrichtingen verblijven
 • minderjarigen die deelnemen aan het secundair volwassenenonderwijs in het kader van de samenwerking tussen de Centra voor Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs en de Centra voor Volwassenenonderwijs
 • cursisten die op het ogenblik van hun inschrijving niet voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht
 • cursisten die een wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering krijgen en die een opleiding volgen die door de VDAB erkend is in het kader van een traject naar werk
 • niet-werkende verplicht ingeschreven werkzoekenden die nog geen recht hebben op een wachtuitkering
 • inburgeraars die een inburgeringscontract ondertekenden of een inburgeringsattest behaalden voor de opleidingen Nederlands tweede taal op richtgraad 1 en richtgraad 2

Hier vind je de nodige attesten om een volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld te bekomen.

Verminderd inschrijvingsgeld van € 0,30 per lestijd 
 • cursisten met een inkomen via een wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering voor alle opleidingen die niet gevolgd worden in een door de VDAB erkend traject naar werk of die ten laste zijn van één van deze categorieën
 • alle cursisten die in het bezit zijn van een van volgende attesten of die ten laste zijn van een persoon die in het bezit is van een van volgende attesten:
  • een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% blijkt
  • een attest waaruit blijkt dat de cursist recht heeft op een integratietegemoetkoming aan gehandicapten
  • een attest waaruit blijkt dat de cursist is ingeschreven bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
 • alle cursisten die gedurende twee opeenvolgende schooljaren een opleiding gevolgd hebben in een Centrum voor Basiseducatie gedurende tenminste 120 lestijden en dit voorafgaand aan het schooljaar van inschrijving in een Centrum voor Volwassenenonderwijs

Hier vind je de nodige attesten om een gedeeltelijke vrijstelling van inschrijvingsgeld te bekomen.


Premies

In het secundair volwassenenonderwijs kan je in de volgende gevallen via een premie je inschrijvingsgeld geheel of gedeeltelijk terugkrijgen:

 • Je behaalt het certificaat van een diplomagerichte opleiding:
Diplomagerichte opleidingen zijn TSO en BSO opleidingen in studiegebieden zoals auto, personenzorg, textiel, voeding …, die in combinatie met een TSO of BSO opleiding Algemene Vorming leiden tot een diploma secundair onderwijs.
Je hebt enkel de beroepsspecifieke opleiding (vakopleiding) gevolgd, niet de Algemene Vorming. In dat geval behaal je een certificaat en kan je de helft van het inschrijvingsgeld recupereren.

 • Je behaalt een TSO of BSO diploma secundair onderwijs:
Je hebt zowel de beroepsspecifieke opleiding (vakopleiding) als het studiegebied Algemene Vorming gevolgd. In dat geval behaal je een TSO of BSO diploma secundair onderwijs en kan je het volledige inschrijvingsgeld terugvragen.

 

Een overzicht van de diplomagerichte opleidingen en hoe je de premie moet aanvragen, vind je op de website Wat kost studeren in het volwassenenonderwijs.


Opleidingscheques

Opleidingscheques zijn een initiatief van de Vlaamse Gemeenschap om bijscholing van de werknemers aan te moedigen. Als werknemer kan je bepaalde opleidingen betalen met opleidingscheques. Ben je een werknemer of interimkracht, woon je in Vlaanderen of in het Brussels gewest, dan kan je gebruik maken van de opleidingscheques van de Vlaamse overheid. Voor elke opleiding die je in een centrum voor volwassenenonderwijs met opleidingscheques betaalt, past de Vlaamse overheid per cheque de helft bij. Per kalenderjaar kan je maximaal voor 250 euro opleidingscheques aankopen.
Meer info vind je op de website van de VDAB.


Betaald educatief verlof

Betaald educatief verlof houdt in dat werknemers die een volwassenenonderwijs volgen gedurende een aantal uren op het werk afwezig mogen zijn met behoud van loon. Heel wat opleidingen komen in aanmerking voor educatief verlof. Informeer je over de voorwaarden bij inschrijving.
Meer informatie over betaald educatief verlof.

 

Kinderbijslag na de leerplicht

Jongeren tussen 18 tot 25 die een opleiding voor volwassenen volgen, kunnen onder bepaalde voorwaarden hun recht op kindergeld behouden:
 
 • Indien je een opleiding (secundair volwassenenonderwijs of hoger beroepsonderwijs) volgt aan een Centrum voor Volwassenenonderwijs, moet je minstens 17 uur per week les of verplichte stage volgen. Je moet de lessen op regelmatige basis bijwonen
 • Je inkomen mag niet meer bedragen dan € 509,87 bruto per maand. Het aantal werkuren speelt hierbij geen rol.
 
Je kan bij je kinderbijslagfonds een aanvraagformulier bekomen dat door het Centrum Volwassenenonderwijs ingevuld moet worden. Voor meer informatie kan je terecht bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers of bij jouw kinderbijslagfonds.