Woordenlijst

Afstandsonderwijs
Onderwijs dat via e-learning of andere media wordt verstrekt, waardoor de cursist niet aan een bepaald tijdstip of plaats van onderwijsverstrekking is gebonden.

Bacheloropleiding
Een opleiding in het academisch onderwijs of in het hoger professioneel onderwijs, die aansluit bij het secundair onderwijs, en waarvan de studieomvang ten minste 180 studiepunten bedraagt (d.i. +/- 3 jaar).

Centrum
Een centrum voor volwassenenonderwijs of een centrum voor basiseducatie.

Certificaat
Een van rechtswege erkend studiebewijs, door het centrumbestuur uitgereikt aan een cursist die met goed gevolg een opleiding heeft beëindigd.

Cursist
Een deelnemer aan het volwassenenonderwijs die voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en ingeschreven is.

Cursusmateriaal
Alle benodigdheden die door het centrumbestuur als noodzakelijk voor het volgen van de module worden opgegeven.

Deelcertificaat
Een van rechtswege erkend studiebewijs, door het centrumbestuur uitgereikt aan een cursist die een module met goed gevolg heeft beëindigd.

Diploma
Een van rechtswege erkend studiebewijs, door het centrumbestuur uitgereikt aan een cursist die het secundair onderwijs of het hoger onderwijs met goed gevolg heeft beëindigd.

EVC
Een eerder verworven competentie, zijnde het geheel van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes, verworven door middel van leerprocessen, die niet met een studiebewijs werden bekrachtigd.

EVK
Een eerder verworven kwalificatie, zijnde elk binnenlands of buitenlands studiebewijs dat aangeeft dat een formeel leertraject, al dan niet binnen onderwijs, met succes gevolgd werd.

Gecombineerd onderwijs
Een combinatie van contactonderwijs en afstandsonderwijs.

Kwalificatie
Een getuigschrift of diploma uitgereikt na het met goed gevolg voltooien van een formeel opleidings- of scholingstraject.

Leergebied
Een groep van inhoudelijk verwante opleidingen in de basiseducatie.

Lestijd
Een periode van 60 minuten als eenheid voor de duur van een onderwijsactiviteit georganiseerd door een centrum voor basiseducatie;
Een periode van 50 minuten als eenheid voor de duur van een onderwijsactiviteit georganiseerd door een centrum voor volwassenenonderwijs.

Masteropleiding
Een masteropleiding is een opleiding van ten minste 60 studiepunten die door een universiteit of een hogeschool aangeboden wordt in het academisch onderwijs. Masteropleidingen leggen de nadruk op gevorderde wetenschappelijke of artistieke kennis en competenties die nodig zijn voor het zelfstandig beoefenen van wetenschap of kunst, of voor het uitoefenen van een beroep. Masteropleidingen worden afgesloten met een masterproef.

Module
Het kleinste te certificeren deel van een opleiding, dat overeenstemt met een bepaalde inhoud, omvang en een bepaald niveau.

Openleercentrum
Didactische term voor een speciaal uitgeruste ruimte in een centrum waar cursisten al dan niet onder begeleiding zelfstandig leren.

Opleiding
Een geheel van onderwijs- en studieactiviteiten, dat vastgesteld is door de Vlaamse Gemeenschap.

Richtgraad
Een niveau-indeling binnen het volwassenenonderwijs voor opleidingen van de studiegebieden talen richtgraad 1 en 2, talen richtgraad 3 en 4, Nederlands tweede taal, bepaalde opleidingen van het studiegebied bijzondere educatieve noden en opleidingen van de leergebieden alfabetisering Nederlands tweede taal, Nederlands tweede taal en talen.

Schooljaar
De periode van 1 september tot en met 31 augustus van het daaropvolgende kalenderjaar.

Studiegebied
Een groep van inhoudelijk verwante opleidingen in het secundair volwassenenonderwijs of in het hoger beroepsonderwijs.
 
Vrijstelling
Een vrijstelling voor een opleidingsonderdeel betekent dat je voor dat opleidingsonderdeel geen examen meer moet afleggen.